توجیه دوربین‌های نقشه‌برداری وروش‌های آن

توجیه دوربین‌های نقشه‌‌‌‌‌‌برداری به معنی معرفی جهت شمال به دوربین می‌باشد. منظور از معرفی جهت شمال، معرفی امتدادی هست که زاویه آزیموت با ژیزمانش در آن امتداد صفر شود.(البته می توانیم زاویه مشخص ژیزمان رو هم به دوربین معرفی کنیم ، برای مثال اگر زاویه ی 60 درجه را به دوربین معرفی کنیم ، دوربین می تواند جهت شمال آن امتداد هم تشخیص بدهد)
با معرفی شمال به دوربین، محور Y دستگاه مختصاتی روی آن منطبق می‌شود. با توجه به ساعتگرد بودن سیستم مختصاتی و زاویه 90 درجه بین محور X و Y ، محور X ما برای دوربین تعریف می شود.در نتیجه با معرفی شمال به دوربین، سیستم مختصات دکارتی برای دوربین ایجاد کردیم که پس از برداشت عوارض، دارای مشخصه‌های x,y باشند.
arc 5 pro

انواع روش‌های توجیه دوربین توتال استیشن

  • مختصاتی
  • زاویه ای
  • ترفیع

روش مختصاتی

در این روش، با دادن مختصات نقطه ای که دوربین بر روی آن مستقر است(معمولا به طور پیش فرض x=1000, y=1000, z=100  به دوربین معرفی می شود) مختصات نقطه ی دیگر را برداشت می کنیم.با جابه جایی دوربین و استقرار بر روی نقطه ی دوم، دوربین را به نقطه ی اول توجیه می‌کنیم.در نتیجه دوربین با روش مختصاتی توجیه می‌شود.

روش زاویه‌ای

در این روش، با دادن مختصات نقطه ای که دوربین بر روی آن مستقر است( معمولا به صورت پیش فرض روش قبل، یا با استفاده از برنامه handy GPS  مختصات آن را به دوربین معرفی می کنیم).پس از معرفی مختصات ، لازم است جهت امتداد شمال را به دوربین معرفی کنیم. برای جابه جایی دوربین ، لازم است نقاط مشخصی را با دوربین برداشت کنیم تا در صورت جابه جایی دوربین بتوانیم به آن ها با استفاده از روش ترفیع توجیه کنیم.

روش ترفیع

نقاط برداشت شده از روش زاویه ای را به دوربین معرفی می‌کنیم و به آنها می‌بندیم. در صورت جابه جایی دوربین لازم است نقاط مشخص دیگری را به دوربین معرفی کنیم.

 

گردآورنده: مبینا نادری