effe819a-69c6-4e08-b4ca-0514978fbd4f

اصول کلی عملیات در نقشه برداری

اصول کلی عملیات برای تهیه نقشه

1- شناسایی منطقه و تهیه کروکی

گروه شناسایی قبل از اعزام به منطقه برای عملیات تهیه نقشه، نقشه ها وعکس های موجود را برسی می کند.

سپس اطلاعات مقدماتی از موقعیت جغرافیایی منطقه،عوارض موجود،راه های دسترسی و غیره را کسب می کند.

کروکی: نمایش ترسیمی موقعیت تقریبی عوارض یک منطقه برای تشخیص راحت تر در هنگام ترسیم دقیق با نرم افزار که فاقد اندازه گیری دقیق می باشد.

وظایف گروه شناسایی عبارتند از:

الف) تهیه کروکی از منطقه و مشخص کردن محدوده کار و بررسی عوارض طبیعی و مصنوعی و مرز ها و پیاده کردن تقریبی آن ها روی کروکی.

ب) مشخص نمودن نقاطی به عنوان رئوس برداشت و انتقال آن ها روی کروکی.

1 در انتخاب رئوس برداشت باید به این نکات زیر توجه نمود:

2 این نقاط باید در نقاط مستحکم،پایدار و مشخصی انتخاب شوند.

3 حد الامکان نقاط رئوس پیمایش فواصل مساوی از هم داشته باشند.

4 ایستگاه های پیمایش از فاصله دور به خوبی دیده شده و پیدا کردن آن ها ساده باشد.

5 نقاط را طوری روی زمین قرار می دهیم که بتوان از هر ایستگاه بخشی از زمین را برداشت نموده و در کل از همه ایستگاه ها باید بتوان کل زمین را برداشت کرد.

6 نحوه پراکندگی ایستگاه ها باید به گونه ای باشد که تمام عوارض موجود در منطقه به نوعی حداقال از یکی از رئوس قابل دید باشد.

7 حداقال نقاط انتخابی به نقاط قبل و بعد خود دید داشته باشند.

8 بعد ازمشمخص شدن محل ایستگاه ها روی زمین محل نقاط را علامت گذاری می کنیم و برای آنکه محل آن ایستگاه ها فراموش نشود اطراف آن را سنگ قرار می دهیم و روی سنگ نام ایستگاه را می نویسیم.

2- علامت گذاری و ساختمان نقاط رئوس

انتخاب روش کار

روش کار با توجه به امکانات موجود، وسعت منطقه، دقت مورد نظر، مقیاس نقشه و زمانی که میخوایم به عملیات نقشه اختصاص بدهیم، انتخاب خواهد شد.

برداشت

جمع آوری اطلاعات و اندازه های دقیق از موقعیت و ابعاد عوارض طبیعی و مصنوعی، جهت ترسیم و تکمیل نقشه را برداشت گویند.

محاسبه و ترسیم

پس از انجام محاسبات لازم اطلاعات حاصل از برداشت به نقشه تبدیل می شوند.

 

گردآورنده: امیرحسین عمادی نیا