پیمایش در نقشه برداری

پیمایش در نقشه برداری

پیمایش در نقشه برداری چیست

اگر بر روی زمین نقاطی وجود داشته باشند,از اتصال متوالی این نقاط به هم چندین خط شکسته به وجود خواهد آمد در نقشه برداری به اندازه گیری طول و زوایای این خطوط  پیمایش گفته میشود.

انواع پیمایش در نقشه برداری

پیمایش باز

پیمایش باز در نقشه برداری پیمایشی هست  که نقطه ابتدا و انتهای آن بر هم منطبق نبوده و یا به نقاط مختصات دار متکی نباشند. در این روش ؛ کنترلی برای برسی دقت و کنترل خطاها وجود نخواهد داشت ولی با استفاده از ابزار دقیق و همچنین تکرار اندازه گیری ها می توان به دقت مناسبی رسید و از بروزخطا و اشتباهات جلوگیری کرد.

کاربرد های پیمایش باز

در کار هایی مانند نقشه برداری تونل به دلیل شرایط فیزیکی تونل امکان بستن پیمایش وجود ندارد و از پیمایش باز استفاده می شود.

هم چنین در مناطق با طول زیاد و عرض کم از پیمایش باز استفاده می شود.

پیمایش بسته

به پیمایشی که از یک نقطه شروع و در همان نقطه بسته شود پیمایش بسته گفته می شود.

پیمایش بسته قابل کنترل می باشد و در آن می توان دقت عملیات را محاسبه کرد.

کاربرد های پیمایش بسته

در مناطق دارای طول و عرض نزدیک به هم

در مناطقی که نقاط ثابت مختصات دار در دسترس نباشند

پیمایش اتصالی

در نقشه برداری به پیمایشی که نقاط اول,اخر و ژیزمان ضلع اول مشخص باشد و یا دو نقطه ابتدا و انتها دارای مختصات مشخص باشند پیمایش اتصالی گفته می شود.

شرط زاویه ای در پیمایش

شرط زاویه ای پیمایش در نقشه برداری به شکل زیر می باشد:

شرط زاویه ای در پیمایش بسته

αi=(2n−4)×90°∑

 βi=(2n+4)×90°∑

eα=∑αi−(2n−4)×90°=∑βi−(2n+4)×90°

که در این فرمول:

 αi  = زاویه داخلی

βi  = زاویه خارجی

 n = تعداد زوایای پیمایش (تعداد رئوس)

eα = خطای بست زاویه ای

شرط زاویه ای در پیمایش باز

در پیمایش باز کنترلی بر روی زوایا نخواهیم داشت.

شرط زاویه ای در پیمایش اتصالی

در نقشه برداری اگر ژیزمان ضلع اول و آخر پیمایش باز  معلوم باشد می توان شرط زاویه ای را در این نوع پیمایش به شرح زیر به دست آورد:

GAB= GXA + 180° + α1

GBC = GAB + 180°+ α2

GCY  = GBC+ 180°+ α3

اگر n تعداد زوایای پیمایش شده باشد, میتوان نوشت :

GCY=GXA + ∑αi+180°×n

ولی به دلیل وجود خطا ها رابطه بالا همواره برقرار نبوده و دارای خطای بست زاویه ای می باشد که از رابطه زیر به دست می آید:

eα=GXA + ∑αi+180°×n -GCY

شرط ضلعی در پیمایش

شرط ضلعی در پیمایش بسته

اگر پیمایش نقشه برداری را به صورت یک چهار ضلعی در نظر بگیریم داریم:

ΔxAB=xB-xA

ΔxBC=xC-xB

ΔxCD=xD-xC       —≫∑Δx=0

ΔxDA=xD-xA

و

ΔyAB=YB-YA

ΔyBC=YC-YB

ΔyCD=YD-YC           —≫∑Δy=0

ΔyDA=YD-YA

شرط ضلعی در پیمایش باز

در پیمایش باز کنترلی برروی  اضلاع نخواهیم داشت.

گردآورنده: امیرحسین عمادی نیا

 

5d6b3425-6855-47f6-84ac-7f451cce81c0

ژیزمان و زاویه حامل

ژیزمان چیست

ژیزمان زاویه ای است که هر امتداد با شمال شبکه می سازد و در جهت عقربه های ساعت حرکت می کند.نماد ژیزمان در نقشه برداری حرف G است و مقدار آن از 0 تا 360 درجه می باشد.

کاربرد های ژیزمان

کاربرد های آن در انجام کار های پیمایش نقشه برداری می باشد

سه نکته مهمه درباره ژیزمان

  1. ژیزمان یک زاویه افقی بین یک امتداد مبنا و امتداد مورد نظر می باشد.
  2. جهت آن در جهت عقربه های ساعت حرکت می کند.
  3. مبدا اندازه گیری ژیزمان همیشه شمال شبکه می باشد.    

شمال شبکه

جهت مثبت محور yها را در نقشه شمال شبکه می گویند. به عبارت دیگرامتداد شمالی شبکه متعامد روی نقشه را شمال شبکه می نامند.

زاویه حامل

به کوچکترین زاویه ای که هر امتداد به امتداد شمال جنوب تشکیل می دهد, را زاویه حامل گویند.

زاویه حامل با حرف V نمایش داده میشود.

زاویه های حامل با زاویه های متقابل به راس خود برابر می باشد.

 

محاسبه ژیزمان در چهار ربع دایره

دایره به چهار قسمت تقسیم شده و در هر ربع آن  با فرمول مجزا محاسبه می گردد.

ربع اول:                  GAB=VAB     

                             

ربع دوم:               GAB= 180-V     

                            

ربع سوم:               GAB=180+V 

                          

ربع چهارم:             GAB=360-V    

                       

آزیموت

ازیموت زاویه ای است که یک امتداد با امتداد شمال شبکه درست می کند.

 

 آزیموت حقیقی یا جغرافیایی

هر امتداد زاویه ای که بین امتداد شمال حقیقی (جغرافیایی) با امتداد مفروض در جهت ساعتگرد تشکیل می شود.

 

آزیموت مغناطیسی

آزیموت مغناطیسی(AZM)  هر امتداد زاویه ای است که بین امتداد شمال مغناطیسی با امتداد مفروض در جهت ساعتگرد تشکیل می شود.

گرد آورنده: امیرحسین عمادی نیا