6785455f-b036-45f9-af5a-d6e788e06529

منحنی میزان

منحنی میزان

در کارتوگرافی،  خطوطی فرضی روی زمین هستند که نقاط دارای ارتفاع یکسان بالای یک سطح داده شده.

نظیر سطح متوسط دریا ها و یا نقاط مبنایی را به هم وصل می کنند.

مشخصات 

هیچ دو خطی در هیچ موردی به هم نرسیده و هم دیگر را قطع نمی کنند.

همه خطوط درون مرز های نقشه و یا بیرون آن به خودشان بسته می شوند.

خطوط میزانی که خیلی به هم نزدیک باشند مشخص کننده شیب های تند هستند.

خطوط میزانی که در یک فاصله نسبتا زیاد نسبت به هم واقع شده باشند مشخص کنند یک شیب ملایم هستند.

اگر در مجموعه ای از خطوط میزان بسته، منحنی های داخلی دارای ارتفاع بیشتری باشند، نشانگر تپه یا کوه هستند.

اگر ارتفاع خطوط بسته از درون به بیرون افزایش داشته باشند، نمایانگر یک دریاچه و یا گودال در آن مقطع از زمین هستند.

در یک خط تراز منفرد، در تمامی نقاط ارتفاع ثابت است.

منحنی میزان اصلی و فرعی

منحنی میزان اصلی معمولا در نقشه ها، ضخیم تر از منحنی های میزان دیگر نمایش داده می شود و ارتفاع هر منحنی نیز در این نوع منحنی میزان بر روی آن به شکل زیر درج میگردد و همچنین معمولا رنگ این منحنی با رنگ دیگر منحنی ها متفاوت است.

 

ضخامت خط های اصلی معمولا 2 برابر ضخامت خط های فرعی می باشد.

فاصله بین دو خط اصلی 5 برابر فاصله ارتفاعی دو منحنی میزان فرعی متوالی می باشد.

 

خط الراس

خط الراس ها را می توانید به صورت قللی در نظر بگیرید که در جهت طولی امتداد پیدا کرده باشند.در مقابل قلل که بیشتر شبیه دوایرمتحد المرکزی هستند که خطوط منحنی به سمت مرکز ارتفاع بیتشری پیدا می کنند،

خط الراس ها همچون بیضوی های بسیار کشیده هستند که در جهتی خاص امتداد پیدا کرده اند. یک راه ساده برای تشخیص خط الراس ها آن است که اگر از سمت ارتفاع بالا دست به سمت پایین دست شیب نگاه کنیم خط الراس ها را همچون خطوط هشتی شکل مشاهده میکنیم.خط الراس ها و خط القعر جهت معکوس یکدیگر را دارند در صورتی که از نظر فرم الگو شبیه یکدیگر هستند.

 

خط القعر

زمانی که خطوط منحنی میزان از دره ها و یا آبراهه ها و مسیل ها عبور می کنند، الگویی شبیه به U  و یا  V  لاتین پیدا می کنند.
آبراهه ها و رودخانه ها نیز خطوط آبی رنگی هستند که میان این الگوی V  شکل و یا U  شکل عبور میکنند.به طوری که آبراهه ها عمود بر خطوط منحنی میزان حرکت می کنند. حرکت آب روی سطح زمین از جهت گرادیان تبعیت نموده و در این جهت یعنی عمود بر خطوط منحنی میزان حرکت میکند. یک راه ساده برای تشخیص خط القعر ها یا دره ها و معابر زهکشی آن است که اگر از منظر ارتفاع بالاتر به ارتفاع پایین تر نگاه کنید دره ها به صورت منحنی های هفتی شکل دیده می شوند.

 

گرد آورنده: امیرحسین عمادی نیا