Labor-market-mapping-engineering

مقیاس و انواع آن

تعریف مقیاس در نقشه برداری

در نقشه برداری، نسبتی که بین ابعاد روی نقشه و اندازه واقعی آن ها روی زمین وجود دارد, مقیاس گویند.

مقیاس ها کاربرد های زیادی دارند از جمله اجرای طرح ها و ترسیمات در زمین به صورت واقعی و برعکس.

با توجه به نیاز ما انسان ها, مقیاس ها می توانند متفاوت باشند.

انواع مقیاس

در علم نقشه برداری با سه نوع مقیاس سر و کار داریم:

1- عددی

2- خطی یا ترسیمی

3- توصیفی  

که در ادامه با انواع آن ها آشنا خواهیم شد.

مقیاس عددی

این نوع مقیاس ساده ترین نوع مقیاس در نقشه برداری می باشد که اکثر افراد با آن اشنایی دارند. این نوع مقیاس به صورت n/m نمایش داده می شود که در آن n برابر اندازه عارضه بر روی نقشه و m برابر اندازه واقعی عارضه بر روی زمین می باشد.

نکته : در مقیاس واحد صورت و مخرج یکی می باشد.

برای مثال اگر مقیاس نقشه ای برابر  یک هزارم باشد  به این معنا می باشد که هر یک سانتی متر بر روی نقشه برابر هزار سانتی متر (یا ده متر) بر بروی زمین می باشد.

به طور کلی فرمول مقیاس برابر:

که در آن :

Lab = طول عارضه بر روی نقشه

LAB = طول عارضه بر روی زمین

مقیاس ترسیمی

در این نوع, مقیاس به صورت پاره خطی مدرج در پایین نقشه قرار داده میشود و گفته میشود که هر واحد از پاره خط مدرج ما معادل چه اندازه ای بر روی زمین است

کاربرد :

در نقشه های دیگر مقیاس نقشه ها برای ابعادی خاص طراحی شده اند و اگر نقشه در سایز های متفاوت چاپ شود مقیاس نقشه تغییر می کند اما در مقیاس ترسیمی واحد اندازه گیری مقیاس به صورت شکل در زیر نقشه چاپ میشود و اندازه آن با تغییر ابعاد نقشه تغییر میکند و به راحتی میتوان با یک اندازه گیری مقدار دقیق مقیاس را محاسبه کرد.

 

مقیاس توصیفی

مقیاس توصیفی یکی از مهم ترین و کاربردی ترین نوع مقیاس در نقشه برداری می باشد. این مقیاس به صورت خیلی ساده و گفتاری بیان میشود.

به طور مثال مقیاس 2000/1 به این صورت بیان میشود ”  یک سانتیمتر بر روی نقشه برابر بیست متر بر روی زمین میباشد “

 

مقیاس ها از نظر اندازه به دو دسته تقسیم می شوند.

مقیاس بزرگ

مقیاس کوچک

مقیاسی که اندازه مخرج کسر آن کوچک تر باشد به آن مقیاس بزرگ میگویند و مقیاسی که اندازه مخرج کسر آن بزرگ تر باشد به آن مقیاس کوچک میگویند.

اهمیت مقیاس خطی و ترسیمی  

مقیاس ها برای نقشه ابزار مهمی هستند که به ما در تفسیر نقشه کمک بسیاری میکنند. مقیاس ها همیشه در نقشه قید میشوند تا بتوان نقشه را به راحتی تفسیر کرد. به طور کلی نقشه ها به ما کمک میکنند حجم وسیعی از یک منطقه را در ابعاد کوچک کاغذ ترسیم کنیم و مقیاس به ما کمک میکند تا به راحتی آن را تفسیر کنیم.

 

مساحت

 با توجه به انتقال طول های روی زمین به روی نقشه میتوان رابطه مساحت روی نقشه با مساحت روی زمین را به صورت زیر نوشت :

 

مساحت روی زمین /مساحت روی نقشه =2^(مقیاس)

 

 

گردآورنده : امیرحسین عبادی نیا