5d6b3425-6855-47f6-84ac-7f451cce81c0

ژیزمان و زاویه حامل

ژیزمان چیست

ژیزمان زاویه ای است که هر امتداد با شمال شبکه می سازد و در جهت عقربه های ساعت حرکت می کند.نماد ژیزمان در نقشه برداری حرف G است و مقدار آن از 0 تا 360 درجه می باشد.

کاربرد های ژیزمان

کاربرد های آن در انجام کار های پیمایش نقشه برداری می باشد

سه نکته مهمه درباره ژیزمان

  1. ژیزمان یک زاویه افقی بین یک امتداد مبنا و امتداد مورد نظر می باشد.
  2. جهت آن در جهت عقربه های ساعت حرکت می کند.
  3. مبدا اندازه گیری ژیزمان همیشه شمال شبکه می باشد.    

شمال شبکه

جهت مثبت محور yها را در نقشه شمال شبکه می گویند. به عبارت دیگرامتداد شمالی شبکه متعامد روی نقشه را شمال شبکه می نامند.

زاویه حامل

به کوچکترین زاویه ای که هر امتداد به امتداد شمال جنوب تشکیل می دهد, را زاویه حامل گویند.

زاویه حامل با حرف V نمایش داده میشود.

زاویه های حامل با زاویه های متقابل به راس خود برابر می باشد.

 

محاسبه ژیزمان در چهار ربع دایره

دایره به چهار قسمت تقسیم شده و در هر ربع آن  با فرمول مجزا محاسبه می گردد.

ربع اول:                  GAB=VAB     

                             

ربع دوم:               GAB= 180-V     

                            

ربع سوم:               GAB=180+V 

                          

ربع چهارم:             GAB=360-V    

                       

آزیموت

ازیموت زاویه ای است که یک امتداد با امتداد شمال شبکه درست می کند.

 

 آزیموت حقیقی یا جغرافیایی

هر امتداد زاویه ای که بین امتداد شمال حقیقی (جغرافیایی) با امتداد مفروض در جهت ساعتگرد تشکیل می شود.

 

آزیموت مغناطیسی

آزیموت مغناطیسی(AZM)  هر امتداد زاویه ای است که بین امتداد شمال مغناطیسی با امتداد مفروض در جهت ساعتگرد تشکیل می شود.

گرد آورنده: امیرحسین عمادی نیا