خط القعر

منحنی میزان1402/05/08

منحنی میزان

منحنی میزان چیست؟ در کارتوگرافی،خطوطی فرضی روی زمین هستند که نقاط دارای ارتفاع یکسان بالای یک سطح داده شده ،نظیر سطح ...

مشاهده

© 2022 - 2023. All Rights Reserved