اصول کلی عملیات برای تهیه نقشه

1- شناسایی منطقه و تهیه کروکی

گروه شناسایی قبل از اعزام به منطقه برای عملیات تهیه نقشه، نقشه ها و عکس‌های موجود را بررسی می‌کند.

سپس اطلاعات مقدماتی از موقعیت جغرافیایی منطقه،عوارض موجود،راه‌های دسترسی و غیره را کسب می‌کند.

کروکی: نمایش ترسیمی موقعیت تقریبی عوارض یک منطقه برای تشخیص راحت‌تر در هنگام ترسیم دقیق با نرم افزار که فاقد اندازه‌گیری دقیق می‌باشد.

وظایف گروه شناسایی عبارتند از:

الف) تهیه کروکی از منطقه و مشخص کردن محدوده کار و بررسی عوارض طبیعی و مصنوعی و مرزها و پیاده کردن تقریبی آن‌ها روی کروکی.

ب) مشخص نمودن نقاطی به عنوان رئوس برداشت و انتقال آن‌ها روی کروکی.

1- در انتخاب رئوس برداشت باید به این نکات زیر توجه نمود:

2- این نقاط باید در نقاط مستحکم،پایدار و مشخصی انتخاب شوند.

3 -حد الامکان نقاط رئوس پیمایش فواصل مساوی از هم داشته باشند.

4- ایستگاه‌های پیمایش از فاصله دور به خوبی دیده شده و پیدا کردن آن‌ها ساده باشد.

5- نقاط را طوری روی زمین قرار می دهیم که بتوان از هر ایستگاه بخشی از زمین را برداشت نموده و در کل از همه ایستگاه‌ها باید بتوان کل زمین را برداشت کرد.

6 – نحوه پراکندگی ایستگاه‌ها باید به گونه‌ای باشد که تمام عوارض موجود در منطقه به نوعی حداقل از یکی از رئوس قابل دید باشد.

7- حداقل نقاط انتخابی به نقاط قبل و بعد خود دید داشته باشند.

8- بعد ازمشخص شدن محل ایستگاه‌ها روی زمین محل نقاط را علامت گذاری می‌کنیم و برای آنکه محل آن ایستگاه‌ها فراموش نشود اطراف آن را سنگ قرار می‌دهیم و روی سنگ نام ایستگاه را می‌نویسیم.

2- علامت گذاری و ساختمان نقاط رئوس

انتخاب روش کار

روش کار با توجه به امکانات موجود، وسعت منطقه، دقت مورد نظر، مقیاس نقشه و زمانی که میخوایم به عملیات نقشه اختصاص بدهیم، انتخاب خواهد شد.

برداشت

جمع آوری اطلاعات و اندازه‌های دقیق از موقعیت و ابعاد عوارض طبیعی و مصنوعی، جهت ترسیم و تکمیل نقشه را برداشت گویند.

محاسبه و ترسیم

پس از انجام محاسبات لازم ،اطلاعات حاصل از برداشت به نقشه تبدیل می‌شوند.

 

گردآورنده: امیرحسین عمادی نیا